Model talentu

Úvod

Žijeme v éře, kdy roboti začínají nahrazovat lidskou práci překotnou rychlostí. Bankomaty, robokuchaři, chatboti…a to je střípek z výčtu všech služeb, profesí a zaměstnání.

Umělá inteligence (AI) je jistě schopna skvělé technické práce, nedokáže však nahradit lidskou tvořivost a talent. A to je důvod proč je nutné vychovat vysoce efektivní a multitalentované žáky a studenty, kteří dokáží rychle absorbovat nové znalosti a schopnosti a multidisciplinárně s nimi pracovat na základě systémového myšlení.

Za použití matematiky, analýzy vzorců a tvoření v reálném čase učíme naše žáky a studenty rozvíjet tyto schopnosti za použití specifického nástroje – cvičení a her – který umožňuje rychlý a jednoduchý přenos z jednoho odvětví do druhého, a to i v rámci mimoškolních aktivit, díky kterým se dá rozvíjet jakýkoliv talent.

O talentovém systému

Program byl založen za účelem rozvíjet a podporovat multitalentovou základnu dětí, žáků, studentů i dospělých, kteří poskytnou řešení rostoucí potřebě výjimečných talentů v oblasti průmyslu a obchodu.
Podle národního výzkumu 86% z více než tisíce manažerů v oblasti personalistiky uvedlo, že je obtížné najít technicky nadaného člověka, a 75% z nich je přesvědčeno, že se poptávka po těchto profesích za poslední 3 roky zvýšila.
Proto je nezbytně nutné začít proměňovat formální vzdělávací systém přidáním nových a účinných učebních metod, které urychlí rozvoj tvořivosti, talentu a podpoří přirozenost učení se a vstřebávání znalostí.
Systém Talent, který se se stal základem programu Stages, vyvinul Opher Brayer. Tento systém je založen na stovkách prostudovaných metodologií a třicetileté praxi v oboru rozvoje talentu. Cílem systému je naučit žáky a studenty používat schopností a dovednosti, které podporují rozvoj jejich talentu v jakémkoli zvoleném odvětví, stejně jako rozvoj technik pro kombinace talentů v rámci interdisciplinárních projektů. Schopnost využívat své talenty multidisciplinárně napříč předměty a oblastmi zájmů také výrazně urychluje proces učení.
Systém Talent umožňuje tento rozvoj a vývoj všem socio-ekonomickým skupinám dětí a žáků. Systémové a matematické myšlení podporuje tedy rychlost vývoje žáků a studentů. Nově a efektivně formulované, ale v podstatě o přirozenou schopnost mozku učit se opřené, vědomosti umožní žákům a studentům aplikovat dovednosti do jakéhokoliv odvětví a to jim pomůže maximalizovat jejich šanci uspět na dnešním náročném pracovním trhu.

Naše definice talentu

Existuje několik způsobů definování „talentu“. Někteří ho definují jako  přirozenou vlastnost, která je často spjata s atletickými, kreativními či uměleckými schopnostmi. Někdo by řekl, že se jedná o vrozený dar, speciální schopnost umožňující podat dobrý výkon nebo o silné působení intelligence či jakési mentální síly.

Stejně jako vícesložková definice slova talent, existuje také mnoho teorií, odkud se vlastně talent v lidech bere.
Pro nás slovo talent obsahuje dvě velké osobní kvality: rychlé učení a vysokou míru tvořivosti.
Obojí jsou důležité v dnešní době, kdy počítače jsou daleko rychlejší myslitelé a činitelé, než lidé – tedy ti, kteří je vytvořili.

Čtyři zkladní komponenty talentu

1. Ropoznávání vzorců: Schopnost rozpoznat emociální, intelektuální či pohybové vzorce a schopnost chápat, jakým způsobem jsou vzájemně propojeny.

2. Vytváření vzorců: Poté co, díky schopnosti rozpoznávat vysledovali různé vzorce, je následně přetváříme, či znovuvytváříme. Použijeme vzorec a transformujeme jej v rámci systémového myšlení do vytvoření nového produktu, služby nebo vzorce chování. Jedná se o tvořivou, kreativní část či projevení talentu.

3. Analogie: Technika, která pomáhá lidem hledat spojení mezi jednou životní zkušeností a druhou, a v rámci toho také propojení či přemostění mezi jednotlivými znalostmi a vědomostmi. Analogie je nezbytným základem pro rozvoj inteligence a tyto techniky napomáhají rozvíjet a určovat to, jak se budeme nadále učit a analyzovat nové zkušenosti. Jedná se tedy o intuitivní projev talentu.

4. Kompozice v reálném čase (RTC): Obsahuje spojení už rozpoznaných a vytvořených vzorců, a hledání společných jmenovatelů. Tento způsob myšlení je nutný pro naplnění 100% potenciálu schopností a talentů v jakékoliv situaci. RTC znamená uvedení přechozích částí do reálné podoby, do praktického života. Jedná se tedy to systémový projev talentu.

 

Talentový systém je založen na 186 metodologiích Ophera Brayera a obsahuje 14 400 mikroedukativních her pro rozvoj multitalentu. Naší vizí je nabídnout účinný nástroj pro tolik potřebnou změnu přístupu ke vzdělávání a to v celosvětovém měřítku. Technologie přebírá vládu v mnoha aspektech našich životů a tak vytváření multitalentovaných osobností je způsob, jak přežít ve světě kreativních požadavků rapidně se rozšiřujícího a neustále měnícího se technologického světa.

Program pro učitele

Program Stages, založen na Talentovém systému, pomáhá žákům a studentům skrze vyučující naplnit jejich potenciál a rozšířit škálu schopností pro jakoukoliv profesní oblast v životě.

Učitelé jsou vzděláváni, aby dokázali učit a vést studenty k aplikaci jejich talentu do všech různých oblastí. Děti si přirozeně rádi hrají a učí se. Když se podaří tyto dva elementy propojit, vytváří se tak správné a podnětné prostředí, které umožní postavit základy úspěšné jejich budoucnosti. Tento program, opřen o metodologii Ophera Brayera, se opírá právě o tyto významné projevy v životě dětí – hraní a učení. Našim cílem je podporovat růst nových produktivní, tvořivých a inovativních generací, které jsou nejen chytrými, ale i zodpovědnými lidmi s vášní pro tvoření a empatií k lidem.